Podmínky zapůjčení motorového vozidla (dále jen „Podmínky“)

§ 1 Práva a povinnosti půjčitele
1. Půjčitel se zavazuje předat vypůjčiteli automobil ve stavu způsobilém k řádnému užívání automobilu v souladu s dohodnutým účelem. Vozidlo bude čisté a plně dotankováno.
2. Půjčitel je povinen seznámit vypůjčitele s užíváním a údržbou automobilu, technickými a provozními předpisy.
3. Půjčitel je oprávněn odstoupit od smlouvy a požádat vypůjčitele o neprodlené vrácení automobilu i před
skončením stanovené doby zapůjčení, jestliže vypůjčitel nepoužívá automobil řádně nebo jestliže jej
užívá v rozporu s účelem, kterému slouží.

§ 2 Práva a povinnosti vypůjčitele
1. Vypůjčitel je povinen užívat automobil řádně v souladu s účelem, který byl ve smlouvě dohodnut.
2. Vypůjčitel je povinen se důkladně seznámit se všemi technickými a provozními předpisy automobilu a tyto
dodržovat. Rovněž je povinen dodržovat všechny pokyny půjčitele.
3. Vypůjčitel je povinen chránit automobil před poškozením, ztrátou, krádeží, zničením a to v maximálně
možném rozsahu, který lze od něj požadovat.
4. Vypůjčitel není bez písemného souhlasu půjčitele oprávněn přenechat automobil k užívání třetí osobě.
5. Vypůjčitel je povinen automobil vrátit v sídle půjčitele eventuálně na jiném dohodnutém místě nejpozději
do konce stanovené doby zapůjčení v pracovní době půjčitele, a to ve stavu, v jakém jej převzal
s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.(viz příloha 1) Ve vozidle je zakázáno kouřit. Pokud vypůjčitel
vozidlo nevrátí v požadovaném stavu (tzn.umyté a dotankované), je povinen uhradit v hotovosti půjčiteli
vzniklé náklady. Za mytí včetně interiéru 500,- Kč a PHM dle platné sazby Kč/l.
Půjčitel vystaví na přijatou hotovost pokladní doklad.
6. Pokud se strany nedohodly jinak, hradí běžné náklady spojené s užíváním automobilu vypůjčitel.
7. Vzniklé poškození, ztrátu nebo zničení automobilu je vypůjčitel povinen okamžitě ohlásit půjčiteli a
příslušným policejním orgánům. V opačném případě je vypůjčitel povinen uhradit neprodleně půjčiteli
veškeré škody, které mu vznikly v důsledku porušení povinnosti vypůjčitelem.
8. V případě, že vypůjčitel způsobí škodu na vozidle,
je povinen uhradit spoluúčast na havarijním pojištění uvedenou v § 3 těchto podmínek.
9. V případě, že vypůjčitel ujede s vozidlem po dobu trvání smlouvy v průměru více než 500km/den, bude
mu za každý další km účtována sazba 2,- Kč/km bez DPH.

§ 3 Prodlení / odpovědnost za škodu

1. Je-li vypůjčitel v prodlení s vrácením automobilu, je odpovědný za škodu, která v důsledku tohoto
prodlení půjčiteli vznikla. Dále je vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli za každý den prodlení částku ve výši 2.000,- Kč bez DPH
2. Vypůjčitel odpovídá v plné míře za škodu, která vznikla porušením povinností stanovených touto
smlouvou, užíváním automobilu, či konáním odpovědné osoby samotné v době, kdy měl vozidlo zapůjčeno.
3. Za nadměrné opotřebení automobilu v rozporu s technickými a provozními předpisy automobilu či pokyny
půjčitele odpovídá vypůjčitel půjčiteli v plném rozsahu jako za poškození.
4. V případě zničení, ztráty, či poškození automobilu se odpovědnost vypůjčitele posuzuje dle obecných
ustanovení za škodu dle občanského zákoníku.

§ 4 Smluvní pokuta

1. Za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti je vypůjčitel povinen zaplatit neprodleně smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč
2. Ujednání o smluvní pokutě nezprošťuje vypůjčitele povinnosti splnit závazek.
Ustanovení o náhradě škody zůstávají tímto nedotčena.

§ 5 Pojištění

Půjčitel uzavře na automobil zákonné pojištění z odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového
vozidla. Kromě toho je na automobil uzavřeno havarijní pojištění se spoluúčastí 10.000,- Kč.