Podmínky zapůjčení motorového vozidla (dále jen „Podmínky“)

§ 1 Práva a povinnosti půjčitele
1. Půjčitel se zavazuje předat vypůjčiteli automobil ve stavu způsobilém k řádnému užívání automobilu v souladu s dohodnutým účelem. Vozidlo bude čisté a dotankováno.
2. Půjčitel je povinen seznámit vypůjčitele s užíváním a údržbou automobilu, technickými a provozními předpisy.
3. Půjčitel je oprávněn odstoupit od smlouvy a požádat vypůjčitele o neprodlené vrácení automobilu i před
skončením stanovené doby zapůjčení, jestliže vypůjčitel nepoužívá automobil řádně nebo jestliže jej
užívá v rozporu s účelem, kterému slouží.

§ 2 Práva a povinnosti vypůjčitele
1. Vypůjčitel je povinen užívat automobil řádně v souladu s účelem, který byl ve smlouvě dohodnut.
2. Vypůjčitel je povinen se důkladně seznámit se všemi technickými a provozními předpisy automobilu a tyto
dodržovat. Rovněž je povinen dodržovat všechny pokyny půjčitele.
3. Vypůjčitel je povinen chránit automobil před poškozením, ztrátou, krádeží, zničením a to v maximálně
možném rozsahu, který lze od něj požadovat.
4. Vypůjčitel není bez písemného souhlasu půjčitele oprávněn přenechat automobil k užívání třetí osobě.
5. Vypůjčitel je povinen automobil vrátit v sídle půjčitele eventuálně na jiném dohodnutém místě nejpozději
do konce stanovené doby zapůjčení v pracovní době půjčitele, a to opět plně dotankované a ve stavu v jakém jej převzal
s přihlédnutím k obvyklému opotřebení 

6.Vozidlo je zakázáno jakkoli polepovat, či čímkoli přelepovat stávající polepy

7. Ve vozidle je zakázáno kouřit!

8. Pokud vypůjčitel vozidlo nevrátí v požadovaném stavu (tzn.čisté a dotankované), je povinen uhradit v hotovosti půjčiteli na dodatečné umytí vozidla v částce 500,- Kč

9. Pokud se strany nedohodly jinak, hradí běžné náklady spojené s užíváním automobilu vypůjčitel.
10. Vzniklé poškození, ztrátu nebo zničení automobilu je vypůjčitel povinen okamžitě ohlásit půjčiteli a
příslušným policejním orgánům. V opačném případě je vypůjčitel povinen uhradit neprodleně půjčiteli
veškeré škody, které mu vznikly v důsledku porušení povinnosti vypůjčitelem.
11. V případě, že vypůjčitel způsobí škodu na vozidle,
je povinen uhradit spoluúčast na havarijním pojištění uvedenou v § 3 těchto podmínek.
12. V případě, že vypůjčitel ujede s vozidlem po dobu trvání smlouvy v průměru více než 200km/den, bude
mu za každý další km účtována sazba 2,- Kč/km bez DPH.

13. S vozidly půjčitele je možné bez předchozího písemného souhlasu cestovat pouze po ČR a ze zahraničních států pak na  Slovensko, do Polska a Německa. (Další státy EU pouze po předchozí dohodě s vypůjčitelem).

§ 3 Prodlení / odpovědnost za škodu

1. Je-li vypůjčitel v prodlení s vrácením automobilu, či úhradou dlužné částky za zapůjčení vozidla, je odpovědný za škodu, která v důsledku tohoto prodlení půjčiteli vznikla. Dále je vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli za každý den prodlení částku ve výši 2.000,- Kč bez DPH
2. Vypůjčitel odpovídá v plné míře za škodu, která vznikla užíváním automobilu, porušením povinností stanovených touto

smlouvou, či konáním odpovědné osoby samotné v době, kdy měl vozidlo zapůjčeno.

Úhrada škody se řídí následujícími podmínkami:

Škoda z povinného ručení: Spoluúčast – 5.000,- Kč

Škoda z havarijního pojištění: Spoluúčast – 10.000,- Kč

*Pakliže částka škodné události přesáhne míru krytou pojištěním, je půjčitel povinnen doplatit rozdíl

*Způsobenou škodu je nutné vždy na místě sepsat s poškozeným, či v případě jeho nepřítomnosti u nehody pak nahlásit tuto událost PČR! Pokud tak nebude učiněno, je toto jednání půjčitele bráno jako „ujetí od dop

ravní nehody“ a náklady na finanční vyrovnání škodné události jak na vozidle půjčitele, tak poškozeném cizím majetku i za případný postih v řízení PČR je v plné míře zodpovědný vypůjčitel!

3. Za nadměrné opotřebení automobilu v rozporu s technickými a provozními předpisy automobilu či pokyny
půjčitele odpovídá vypůjčitel půjčiteli v plném rozsahu jako za poškození.

4. V případě zničení, ztráty, či poškození automobilu se odpovědnost vypůjčitele posuzuje dle obecných
ustanovení za škodu dle občanského zákoníku.

§ 4 Smluvní pokuta

1. Za každé jednotlivé porušení bodu těchto podmínek je vypůjčitel povinen zaplatit neprodleně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč
2. Ujednání o smluvní pokutě nezprošťuje vypůjčitele povinnosti splnit závazek.
Ustanovení o náhradě škody zůstávají tímto nedotčena.

§ 5 Pojištění

1.V případě poruchy, nehody, či jiného poškození vozidla nenese půjčitel zodpovědnost za finanční a materiální újmy, sankce, či pokuty spojené s překládkou zboží, ani za jakékoli další náklady vypůjčiteli tímto vzniklé.
2. Půjčitel uzavře na automobil zákonné pojištění z odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového
vozidla se spoluúčastí 5.000,- Kč + havarijní pojištění se spoluúčastí 10.000,- Kč.

3. Všechna vozidla vypůjčitele jsou pojištěna také asistenčně pro případ nehody a poruchy jak pro ČR, tak zahraniční státy (Slovensko, Polsko, Německo)